Ochrana osobných údajov


Obsah a účel 

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov, ktoré nám poskytujú návštevníci webových stránok www.homeopatia.sk.

Účelom tohoto dokumentu je oboznámiť vás s vašimi právami a poskytnúť informácie o tom, čo budeme s vašimi osobnými údajmi robiť.

Vaše osobné údaje spracovávame podľa platnej legislatívy:
– ZÁKON 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018 tzv. GDPR

Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/680

Kto sme a kontakt

Slovenská komora homeopatov, ​občianske združenie
Sídlo: Sadová 20, Poprad 058 01, SR

IČO/SID: 421 273 27

kontaktný e-mail: info@komorahomeopatov.sk

Aké osobné údaje spracovávame

– Meno prípadne priezvisko
– Kontaktný e-mail

Ďalej spracovávame IP adresu a cookies a nespracúvame tzv. citlivé osobné údaje.


Ako osobné údaje získavame

Prezeranie našich webových stránok

Pri  prezeraní našich webových stránok spracovávame vašu IP adresu a cookies.

Registračné formuláre na zasielanie newslettra

V prípade vyplnenia niektorého z registračných formulárov na zasielanie newslettra spracovávame vašu e-mailovú adresu, IP adresu a poskytnuté meno (prípadne priezvisko), ktoré idú do elektronickej databázy online aplikácie na prípravu a rozosielanie mailov Mailchimp. 

Mailchimp prevádzkuje spoločnosť:
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Táto spoločnosť patrí medzi našich spracovateľov tretích strán. Dbá na dodržiavanie platnej európskej legislatívy na ochranu osobných údajov občanov EU (GDPR) a je certifikovaná na bezpečný prenos dát medzi EU a USA – pozri stránku Privacy shield.

Iné spôsoby získania vašich osobných údajov

Okrem uvedených spôsobov môžeme spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že nám ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, e-mailom a podobne. 

Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu 

Všetky newslettre vám zasielame iba v prípade, že dáte k tomu povolenie. Na našich webových stránkach na to slúžia webové formuláre. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

Vaše ďalšie práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie o tom, že spracovávame vaše osobné údaje. A ak spracovávame, máte právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako sa ich spracovávame.

Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. 

Právo na výmaz údajov (tzv. právo “na zabudnutie”)
V prípadoch určeným zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje. Výmaz z našej strany nie je možný v prípade, že zachovanie údajov vyžaduje iná legislatíva.

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete požadovať podľa GDPR článku 18, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov
Za podmienok GDPR článku 20 máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky realizovateľné, máte právo požadovať od nás, aby sme vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi priamo.

Právo namietať
Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás dostávate newslettre, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovávanie Vašich osobných údajov. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie newslettre Vám už zasielať nebudeme. Bližšie informácie o tomto práve nájdete najmä v ust. § 27 Zákona.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak si myslíte, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete priamo na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.

V prípade, ak máte nejaké otázky prosím kontaktujte nás na info@komorahomeopatov.sk.